ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Ил тод байдал

Албан тушаалын тодорхойлолт

д/д Албан тушаалын нэр Албан тушаалын тодорхойлолт
1 Хэлтсийн дарга тодорхойлолт
2 Захиргаа хуулийн тасгийн дарга  тодорхойлолт
3 Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч  тодорхойлолт
4 Хүнийн нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн тодорхойлолт
5 Сүлжээний инженер тодорхойлолт
6 Нягтлан бодогч тодорхойлолт
7 Нярав тодорхойлолт
8 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч тодорхойлолт
9 Татварын хяналт шалгалтын тасгийн дарга тодорхойлолт
10 Татварын улсын байцаагч  тодорхойлолт
11 Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга тодорхойлолт
12 Татварын улсын байцаагч тодорхойлолт
13 Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга тодорхойлолт
14 Татварын улсын байцаагч тодорхойлолт
15Утсаар зөвлөгөө өгөх асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагчтодорхойлолт
16Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн сум хариуцсан татварын улсын байцаагчтодорхойлолт

Сүүлд нэмэгдсэн