ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

байгууллагын албан хаагчдад шинээр батлагдсан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулиар сургалт зохион байгуулав.

Байгууллагын сургалт хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын албан хаагчдад шинээр батлагдсан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулиар сургалт зохион байгуулав.

Сүүлд нэмэгдсэн